THE PILOT
Location: Rhythm - Ekkamai
Space: 34 sqm.